ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ФИРМА

ФИРМА ЗА СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ – СЧЕТОВОДИТЕЛ – СЧЕТОВОДНА КЪЩА – КВАЛИФИЦИРАНИ СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ ОТ СПЕЦИАЛИЗИРАН СЧЕТОВОДИТЕЛ – ТЕЛ.0876219293  –  https://www.счетоводни-услуги.com ФИРМЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ФИРМА

Когато говорим за прехвърляне на фирма чрез продажба, може да се има предвид две неща:

– Прехвърляне на предприятие

– Прехвърляне на дружествени дялове 

Каква е това.

Прехвърляне на предприятие

Предприятието се разглежда като съвкупност от права, задължения и фактичесни отношения. На прост български език, това означава, че когато прехвърляме предприятие, ние прехвърляме бизнеса на фирмата, но не и самата фирма.

Фирмата ще остане на наше име, но всички права, заължения и отношения с трети лица, се прехвърлят на друго лице.

В този случай, следва да се има предвид, че купувача и продавача отговарят заедно за задълженията на прехвърленото предприятие, като през този период евентуалните кредитори имат право да искат първо от продавача своите вземания.

Прехърлянето става с договор за покупко-продажба на предприятие, който, разбира се, се заверява нотариално като съдържание и подписи.

За да може да се случи този вид прехвърляне на фирма, е необходимо да бъде изготвен счетоводен баланс, за да се разбере какви са активите и пасивите на дружеството и да се определи неговата оценка. Тази оценка не е задължително да бъде ползвана като цена при сделката, но върху нея нотариусът събира своите такси.

Прехвърляне на дружествени дялове

За разлика от прехвърлянето на предприятие, при прехвърлянето на дялове, се прехвърля и самата фирма. Казано по-просто, ако искате изцяло да прехвърлите фирмата си и да нямате повече общо с нея, то това е начинът.

Всяко дружество с ограничена отговорност има капитал, който съставлява дяловете на съдружниците. В едно ООД ако има, ако едноличният собственик на капитала прехвърли всичките си дялове на друго лице, то автоматично собствеността се прехвърля и продавачът вече няма нищо с общо с тази фирма (за разлика от продажба на предрпиятието, където фирмата си остава негова).

Същото важи и за обикновенното ООД. Ако някой от съдружниците продаде всичките си дялове в него, то той напуска същото и няма фирма на свое име.

Продажбата на дружествени дялове също става с нотариално заверен договор за покупко-продажба, който се заверява като съдържание и подписи.