РЕГИСТРАЦИЯ ПО ДДС

ФИРМА ЗА СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ – СЧЕТОВОДИТЕЛ – СЧЕТОВОДНА КЪЩА – КВАЛИФИЦИРАНИ СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ ОТ СПЕЦИАЛИЗИРАН СЧЕТОВОДИТЕЛ – ТЕЛ.087 621 9293  –  https://www.счетоводни-услуги.com ФИРМЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

Кога се налага регистрация по ДДС?

Регистрацията по ЗДДС не е задължителна за всички лица.

На първо място, за да се регистрирате, трябва да отговаряте на следните критерии:

 • Местоживеенето или седалището на фирмата ви да е на територията на страната;
 • Да извършвате независима икономическа дейност (търговия, производство, доставяне на услуги или извършване на друга редовна дейност по занятие или срещу възнаграждение), независимо от целите и резултатите от нея;
 • Да доставяте стоки и услуги с място на изпълнение в България.

Задължителна регистрация по ДДС по чл. 96, ал. 1

Длъжни сте да подадете заявление за регистрация в 14-дневен срок от изтичането на последните 12 месеца, когато в този период сте имали оборот от минимум 50 000 лв. Задължението за регистрация възниква независимо от срока, за който сте достигнали тези 50 000 лева. Тоест не трябва да се чака изминаването на 12 месеца, ако направите този оборот в рамките на само един месец, например. Обърнете внимание, че става въпрос за сумата от оборота на продажбите, а не сумата на печалбата.

Важно! Ако са налице условията за задължителна регистрация и не подадете заявление, ще бъдете регистриран по инициатива на НАП и ще ви бъде наложена глоба в размер от 500 до 5000 лв.

Подлежите на регистрация и когато притежавате фирма, която доставя стоки и услуги в друга държава членка на ЕС или получава такива от страна в ЕС. Ще разгледаме накратко и тези условия:

 1. Задължителна регистрация по ДДС при предоставени услуги на чуждестранно лице от ЕСВсяко лице, което извършва услуги за друго лице от ЕС задължително се регистрира по ДДС, независимо от сумата на сделката. Регистрацията трябва да се извърши най-малко 7 дни предварително.Често такива услуги се извършват от IT специалисти, работещи за компания от друга страна членка.
 2. Задължителна регистрация по ДДС при получени услуги от чуждестранно лицеВсяко лице, което получава услуги от чуждестранна компания от ЕС или извън него задължително се регистрира по ДДС 7 дни предварително.Получателите на такива услуги са ползвателите на онлайн платформи с търговска цел като Amazon, Еbay, разработчици на приложения за Google Play и App Store.Facebook и Google също попадат тук, така че ако ползвате платена реклама, също подлежите на задължителна регистрация по ДДС.Регистрацията е задължителна и при получени стоки, но в случая законът е определил праг от 20 хиляди лева за една календарна година.
 3. Други задължения за регистрация по ДДСАко се занимавате с вече много популярните дистанционни продажби, дропшипинг търговия, електронни услуги и други подобни дейности, обърнете внимание на тази точка. Тези дейности притежават определени специфики, които зависят от страната, в която се упражнява дейността и от статута на клиентите.Ако продавате стоки на физически лица в ЕС през собствен сайт или платформи като Ebay и Amazon, значи извършвате дистанционна продажба на стоки. Всяка една страна от ЕС е определила размер на оборотите от продажби, след преминаването на който трябва да се регистрирате по ДДС в съответната страна. За повечето страни прагът е около 35 хиляди евро.Ако продавате услуги на физически лица от ЕС, които се осъществяват само по електронен път с минимална човешка намеса – приложения, софтуер, достъп до имейл и други, също се нуждаете от по-специална регистрация по ДДС.Също така, регистрация по ДДС се налага, ако фирмата ще извършва продажба на инвестиционно злато или на други специфични продукти, посочени в Закона за ДДС.Задължителна е и регистрацията при преобразуване. Ако придобиете стоки и услуги от регистрирано лице при:
  • преобразуване на търговско дружество;
  • прехвърляне на предприятие;
  • извършване на непарична вноска в търговско дружество,
  трябва да се регистрирате по ДДС в 7-дневен срок от вписване на обстоятелството в търговския регистър или в БУЛСТАТ.Неперсонифицирано дружество, в което участва съдружник, който е регистриран по ЗДДС, подлежи на задължителна регистрация в срок от 7 дни от датата на създаване на дружеството. Ако съдружникът се регистрира след тази дата, заявлението за регистрация се подава в 7-дневен срок от датата на регистрация на съдружника.

Регистрация по избор

Дори и да не са налице условията за задължителна регистрация, като например достигнат облагаем оборот от 50 000 лв., имате право по свое желание да се регистрирате по ДДС.

След регистрацията по Закона за ДДС ще бъдете вписани в регистъра към НАП.

Преди да предприемете доброволна регистрация по чл. 100, е добре да разгледате плюсовете и минусите от нея.

Плюсове:

 • Можете да ползвате данъчен кредит за всички стоки и услуги за дейността си;
 • Съществува възможност за възстановяване на платения ДДС;
 • Клиентите ви могат да ползват данъчен кредит;
 • Можете да развивате бизнеса си и в чужбина.

Минуси:

 • Трябва да начислявате ДДС върху всички свои продажби;
 • Цената на вашите стоки/услуги ще е по-висока;
 • Възможни са по-чести данъчни проверки.

С други думи, сред условията, в които е изгодно фирмата да е регистрирана по ДДС, са следните:

 • Ако фирмата ще се занимава с износ на стоки – така ДДС, платен в България за купуването на стоките, ще ви бъде възстановен.
 • Ако ще закупите дълготрайни активи с голяма стойност – оборудване, обзавеждане, недвижими имоти и подобни.
 • Ако в дейността си фирмата ви ще закупува стоки от доставчици, които са регистрирани по ДДС.

Няколко най-общи случая, в които не е изгодно да се регистрирате доброволно, са следните:

 • Ако дейността на фирмата предполага купуването на стоки, услуги или материали от лица, които не са регистрирани по ЗДДС.
 • Ако клиентите на дружеството са физически лица или фирми, нерегистрирани по ДДС.
 • Ако става въпрос за малки фирми, работещи в сферата на услугите.
 • В случай на микро фирми с малък оборот (под 500 лв.), независимо от сферата на дейност или вида контрагенти.

Ако не можете да прецените дали имате задължение за регистрация по ДДС или дали доброволната регистрация е разумен ход, най-добре да се консултирате със специалисти.

Регистрация по ДДС за новорегистрирани дружества

Доброволната регистрация е предпочитана от повечето предприемачи и търговци на новорегистрирани фирми.

Една от причините е фактът, че при стартиране на ново бизнес начинание се правят големи инвестиции. Дружествата, които стартират дейност, обикновено разполагат с ограничен бюджет. Ето защо голяма част от предприемачите предпочитат да се регистрират по закона за ДДС преди да извършат разходи, за да могат да се възползват от правото си да възстановят част от вложенията си до размера на вече платения ДДС.

Друга причина е, че процедурата за новорегистрирани дружества сега е много бърза и опростена.

При първоначално заявяване за вписване пред Агенцията по вписванията фирмите могат едновременно с това да упражнят правото си за доброволна регистрация по ЗДДС. В този случай тя се извършва по облекчена административна процедура, като не се прилага справка за облагаем оборот. От Търговския регистър се подава служебно необходимата информация към НАП.

Процедура за регистрация по ДДС

За да се регистрирате, трябва да подадете заявление за регистрация по образец в компетентната териториална дирекция на НАП. Заявлението се подава:

 • Лично (включително когато сте едноличен търговец);
 • От упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно;
 • От лице с представителна власт, когато става въпрос за регистрация на юридическо лице (например изпълнителен директор на АД).

Възможно е подаването на заявлението да стане и по електронен път, като ви е нужен електронен подпис или издаден от НАП персонален идентификационен код (ПИК).

Какви документи са необходими за регистрация по ДДС?

Накратко, ето какви документи е необходимо да попълните и приложите:

 1. Заявление за регистрация;
 2. Справка за облагаемия оборот за последните 12 месеца;
 3. Декларация относно липсата на влязла в сила присъда или на образувано наказателно производство за престъпления против данъчната система;
 4. Пълномощно, в случай, че заявлението се подава от търговски пълномощник;
 5. Анкетен лист по образец.

В някои случаи на задължителна регистрация са необходими и допълнителни документи, например:

 1. За регистрация при дистанционна продажба на стоки е нужно да представите документ от компетентните данъчни власти, удостоверяващ регистрация за целите на ДДС в друга държава членка.
 2. За регистрация при вътреобщностно придобиване – справка за общата сума на облагаемите вътреобщностни придобивания за текущата година, с изключение на придобиването на нови превозни средства и акцизни стоки.

След извършването на регистрацията ще получите акт и удостоверение за регистрация. Можете да поискате писмено да ви бъде издадено повече от едно удостоверение (например за да го изложите във всичките си обекти за информация на клиентите си). При загуба, повреда или унищожение на удостоверението сте длъжен да уведомите съответната териториална дирекция на НАП и ще ви бъде издаден дубликат.

Отказ и прекратяване на регистрацията

Данъчният орган може да откаже да ви регистрира или да прекрати регистрацията ви, ако не можете да бъдете открит на посочения адрес за кореспонденция или го промените, без да уведомите за това. Също ако имате неплатени данъци, чийто размер надхвърлят стойността на активите ви, както и ако не представите или осигурите достъп до изискани оригинални счетоводни документи, освен ако те не са загубени или унищожени и вече сте уведомили данъчния орган за това.

Задължение за начисляване на ДДС

Важно е да знаете, че от момента на регистрацията ви за вас възниква задължение за подаване на месечни Декларации по ЗДДС, Дневници за покупките и продажбите, както и за ежемесечно плащане на ДДС. Закъсненията се санкционират от органите на НАП.

Всяко регистрирано лице е задължено да начислява данък добавена стойност (20%) с оглед доставките, които извършва, като:

 • издава данъчен документ, най-често фактура, в който посочва данъка на отделен ред;
 • на месечна база изготвя дневници за покупки и продажби, които са облагаеми с ДДС и посочва издадените фактури или други документи;
 • на база на данните от тези дневници изчислява колко данък трябва да внесе и го посочва.

Ваше задължение е да изчислите резултата за календарния месец, който представлява разликата между общата сума на данъка, който сте начислили, и сумата на данъчния кредит.

Данъчен кредит представлява сумата, която като регистрирано лице имате право да приспаднете от данъчните си задължения за получени от вас стоки и услуги, когато извършвате доставка или внос, които се облагат. Относно правото на приспадане:

 • Ако начисленият данък превишава данъчния кредит, то трябва да внесете разликата по сметка на компетентната териториална дирекция на НАП;
 • Ако данъчният кредит превишава начисления данък, то разликата ще бъде приспадната от други парични задължения, които имате към държавата (например данъци и осигуровки, включително и за в бъдеще).

Заключение

Сега знаете как се извършва регистрация по ДДС и кога е задължителна. Важно е да следите сроковете и задълженията си, за да сте изрядни пред НАП и да не натрупате глоби.

Посъветвайте се със специалист конкретно за вашия случай, дали трябва да подадете заявление за регистрация по ДДС и какви ще са позитивите и негативите. Можете само да спечелите от това.