СМЯНА НА УПРАВИТЕЛ

ФИРМА ЗА СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ – СЧЕТОВОДИТЕЛ – СЧЕТОВОДНА КЪЩА – КВАЛИФИЦИРАНИ СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ ОТ СПЕЦИАЛИЗИРАН СЧЕТОВОДИТЕЛ – ТЕЛ.087 621 9293  –  https://www.счетоводни-услуги.com ФИРМЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

Процедурата по смяна на управител във фирми ЕООД и ООД не е особено сложна, но има своите особености.

И при обикновеното ООД, и при едноличното процедурата е една и съща, като документите се различават дотолкова, доколкото при ЕООД имаме едноличен собственик на капитала, а при ООД общо събрание.

Процедурата по смяна управител на фирма

Смяната на управител се състои в няколко действия, независими едно от  друго като последователност :

  1. Освобождаване на стария управител;
  2. Избор и назначаване на нов управител

Тези действия е необходимо да бъдат  взети пред последващо Решение от Общото събрание на съдружниците в ООД или на едноличния собственик на капитала в ЕООД.

Решения за промяна на управител се вземат едновременно в едно заседание на Общото събрание или с един акт на едноличният собственик, чрез писмен протокол.

Съгласно чл.137 ТЗ , решението на ОС подлежи на заверка, освен ако в дружествения договор или учредителния акт на фирмата не е предвидено друго.

На заверка подлежи единствено взетото Протокол-Решение за избор и назначаване на нов управител. Освобождаването на стария управител от длъжност не се заверява . По друг начин стои въпросът, ако той се освобождав от отговорност за дейността си по управление на дружеството. Този тип решение е различен от освобождаването от длъжност.

Важна предпоставка за назначаването на нов управител на фирмата е новият управител да бъде съгласен да заема тази длъжност в дружеството.

Той декларира това със специален документ, който също се заверява нотариално. В този документ управителят полага и образец от своя подпис. Той се представя в Търговския регистър по партидата на дружеството. Смисълът на този акт е образецът от подписа на управителя да бъде публичен.

По този начин трети лица могат да проверяват автентичността на подписа на управителя на други документи, свързани с дейността на фирмата.

Вписване на промяната в Търговски регистър

Данните за структурата на управление и управителя на една фирма се вписват по партидата на търговското дружество в Търговския регистър. Поради това и смяната на управителя става факт за трети лица не в момента на вземане на решението за смяна, а чак след вписването в регистъра.

Докато промяната не бъде вписана, всички клиенти и контрагенти на фирмата следва да считат, че нейн управител е лицето, което е посочено по партидата на дружеството.

Вписването на промяната може да бъде извършено на място в офис на Агенция по вписванията, но много по-добър вариант е да се направи онлайн директно чрез електронните услуги на Търговския регистър.