ЗАКРИВАНЕ НА ФИРМА

ФИРМА ЗА СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ – СЧЕТОВОДИТЕЛ – СЧЕТОВОДНА КЪЩА – КВАЛИФИЦИРАНИ СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ ОТ СПЕЦИАЛИЗИРАН СЧЕТОВОДИТЕЛ – ТЕЛ.087 621 9293  –  https://www.счетоводни-услуги.com ФИРМЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

Процедура по закриване на фирма

Процедурата по закриване на дружества с ограничена отговорност може да се определи като сравнително сложна и доста дълга – може да продължи от 7 месеца до повече от година в зависимост от конкретната фирма.

Често хората се изненадват, че регистрация на фирма отнема само 2-3 дни, а закриването става за няколко месеца или дори година. Но за това има причини и ние ще ги изясним в следващите редове.

Процесът минава през прекратяване дейността на фирмата, уведомяване на териториалната дирекция на НАП за прекратяване на дейността, обявяване на ликвидация в ТР, обявяване на покана до кредиторите ТР (без значение дали мислите, че няма такива), уведомяване на НОИ и предоставяне на разплащателни ведомости (ако има такива), както и, разбира се, самото заличаване от Търговския регистър.

Прекратяване на дейност

Върховният орган на дружеството (едноличен собственик на капитала или общо събрание, съответно при ЕООД и ООД) взима решение за прекратяване на дейност, избор на ликвидатор и срок на ликвидацията (минимум 6 месеца).

Задължително уведомяваме НАП за прекратяване на дейността. Начинът за това е подаване на заявление по чл. 77 от ДОПК. В зависимост от това дали фирмата е регистрирана или не по ДДС, издаването на удостоверението от НАП може да отнеме до 2 месеца, колкото е и максималният срок, предвиден в закона.

В рамките на тези два месеца (или по-малко) Агенцията по приходите прави проверка на дружеството, но независимо дали то има задължения, винаги издават удостоверението по чл. 77. Щом то бъде издадено, следва да се обяви ликвидацията на дружеството в Търговския регистър.

Ликвидация на фирмата

След това ликвидацията се обявява в ТР, а след нея се обявява и поканата до кредиторите, които имат 6 месеца от обявяването й да предявят своите финансови претенции към дружеството в ликвидация.

Докато трае ликвидацията ликвидаторът осребрява наличното имущество за погасяване на евентуалните задължения на дружеството, а останалото се разпределя между съдружниците като ликвидационен дял.

Ако фирмата е регистрирана по ДДС, с обявяването на ликвидацията започва да тече двуседмичен срок, в който ликвидаторът трябва да подаде документи в НАП за дерегистрация на дружеството.

За да може фирмата да бъде закрита, също така се подава заявление и в НОИ по чл. 5 КСО, с което органът ще бъде уведомен за ликвидацията и ще изиска разплащателни ведомости в случай, че фирмата е имала служители на трудов договор.

Тук е доста важно съдействието на счетоводната фирма или счетоводителя, който се е грижил за счетоводното обслужване на фирмата, защото се изготвя книга с разплащателни ведомости, която реално представлява справочник по дати за платените осигуровки и заплати на всички служители, които фирмата някога е имала.

Заличаване на фирмата от Търговския регистър

След издаване на удостоверението от НОИ и когато ликвидацията е изтекла, може да се премине и към самото заличаване на фирмата от ТР.

За целта ликвидаторът на фирмата изготвя доклад, в който описва всички предприети действия от негова страна по време на процеса. Собственикът на капитала или общото събрание одобряват свършеното и заедно с финалния ликвидационен баланс на дружеството, се подават документи за заличаване на фирмата от ТР.

Доста често на хората им се налага спешно да се отърват от фирмата си, когато им предстои да започнат държавна работа или работа на място, което изисква служителят да няма фирми на свое име.

Предвид, че закриването е доста дълъг процес, друго решение на този проблем може да бъде прехвърлянето на фирмата на друго лице. В този случай собственикът на фирмата прехвърля всички свои дружествени дялове на друго лице и по този начин решава проблема. Щом това стане, новият собственик може да се заеме с процеса по закриване на фирмата.